โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 09 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 92 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตตำบลโคกเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้ดีขึ้นซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นการเตรียมความพร้อมการดูแลและรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็น สิ่งสำคัญ ในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

 

บทความที่คล้ายกัน
เมื่อวันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  49  คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  และเพื่อให้บุ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 23 คน
เมื่อวันจันทร์  ที่  28  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานตำบลโคกเหล็กร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ 2565 กิจกรรมรณรงค์ปราสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 113 คน
เมื่อวันที่  26 - 28  มกราคม  2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ณ อาคารธรรมวิบูล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวชี้วัดที่ 95.2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 96 คน
เมื่อวันพุธ ที่ 17  สิงหาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 103 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการโคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดประชาชนมีจิตสาธารณะในการร่วมกันพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2718,2717,2716,2712,2710,2704,2709,2707,2706,2705,2702,2700"]            
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 800 คน
วันที่ 9 พ.ค.66 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมที่ 2 ประเภทการแปรรูปอาหาร/การถนอมอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด ฝึกเป็นอาชีพต่อไป ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2678,2688,2685,2683,2681,2680,2684,2687,2686,2679,2682"]
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 71 คน