โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | เมื่อ : 21 มี.ค. 2023 | อ่านแล้ว : 71 คน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน นำคณะ “ผู้สูงอายุ” จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี พ.ท.สมัย  คำโสกเชือก รอง หก.กกร.มทบ.26 และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.26 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแปลงเกษตร, การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง, การทำน้ำหมักชีวภาพ, โรงผลิตน้ำส้มควันไม้, แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และโรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในการทำเกษตรปลอดภัย โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อยอดความพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

บทความที่คล้ายกัน
เมื่อวันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  49  คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  และเพื่อให้บุ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 22 คน
เมื่อวันจันทร์  ที่  28  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานตำบลโคกเหล็กร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ 2565 กิจกรรมรณรงค์ปราสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 112 คน
เมื่อวันที่  26 - 28  มกราคม  2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ณ อาคารธรรมวิบูล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวชี้วัดที่ 95.2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 95 คน
เมื่อวันพุธ ที่ 17  สิงหาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 103 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการโคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดประชาชนมีจิตสาธารณะในการร่วมกันพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2718,2717,2716,2712,2710,2704,2709,2707,2706,2705,2702,2700"]            
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 799 คน
วันที่ 9 พ.ค.66 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมที่ 2 ประเภทการแปรรูปอาหาร/การถนอมอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด ฝึกเป็นอาชีพต่อไป ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2678,2688,2685,2683,2681,2680,2684,2687,2686,2679,2682"]
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 71 คน