กิจกรรม “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน Stop Carbon Start @Buriram”
เขียนโดย : admin | เมื่อ : 17 พ.ย. 2022 | อ่านแล้ว : 74 คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชาวบ้านหมู่ที่ 1 ได้จัด kick off กิจกรรม
“ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน Stop Carbon Start @Buriram”
ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
บทความที่คล้ายกัน
เมื่อวันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  ได้ดำเนินประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  49  คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนพพันธ์  วงศ์สุขสันต์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  และเพื่อให้บุ…
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 22 คน
เมื่อวันจันทร์  ที่  28  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานตำบลโคกเหล็กร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ 2565 กิจกรรมรณรงค์ปราสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม No
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 113 คน
เมื่อวันที่  26 - 28  มกราคม  2565 เทศบาลตำบลโคกเหล็กจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ณ อาคารธรรมวิบูล โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวชี้วัดที่ 95.2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 95 คน
เมื่อวันพุธ ที่ 17  สิงหาคม  2565  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 103 คน
เทศบาลตำบลโคกเหล็กบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาดำเนินโครงการโคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดประชาชนมีจิตสาธารณะในการร่วมกันพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2718,2717,2716,2712,2710,2704,2709,2707,2706,2705,2702,2700"]            
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 799 คน
วันที่ 9 พ.ค.66 นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ กิจกรรมที่ 2 ประเภทการแปรรูปอาหาร/การถนอมอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลโคกเหล็ก กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด ฝึกเป็นอาชีพต่อไป ภาพกิจกรรมโครงการ [gallery size="medium" ids="2678,2688,2685,2683,2681,2680,2684,2687,2686,2679,2682"]
เขียนโดย : สำนักปลัด เทศบาลตำบลโคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 71 คน