หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

บุคลากรเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

นายราชัย พิมพ์เพราะ

ปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

นางจิราภรณ์ อุตศาสตร์

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

สำนักปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย

 

กองคลัง

ประกอบด้วย

 

กองช่าง

ประกอบด้วย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย

 

กองการศึกษา

ประกอบด้วย

1. นายวีรพงษ์ เจวรัมย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

2. นางสาวพัชรินทร์ ทะยานรัมย์

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง
3. นางสาวพิมพ์ชญา สุวรรณวัฒน์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก
4. นางมยุรี วงเวียน ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก

5. นางกาว แจ่มสิริกุล

ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง
6. นางปราณี กันรัมย์ ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขมิ้นพัฒนา

7. นางคำวิภา เพชเลิศ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง

8. นางสาวรุ่งตะวัน เจริญรัมย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง

9. นางนันท์นภัส เจริญรัมย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก

10. นางสาวสุรางรัตน์ เนื้อแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก

11. นายธนโรจน์ เจริญรัมย์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

12. นายทวีศักดิ์ บุญศิริ

ผู้ช่วยสันทนาการ

 

กองสวัสดิการสังคม

ประกอบด้วย

 


เทศบาลตำบลโคกเหล็กเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek_tb@hotmail.comโทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8034