หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ฝ่ายผู้บริหาร

นายนพพันธ์ วงศ์สุขสันต์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก

 

 

นายเสย เจียสารัมย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก คนที่ 1

นายไผ่ อะโรคา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก คนที่ 2

นายพยุงศักดิ์ เพชรเลิศ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก

นายชาวาลา มุ่งดี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายรวย ประดับดี

ตำแหน่ง ประธานสภาตำบลโคกเหล็ก

นายสัญญา จะริตรัมย์

ตำแหน่ง รองประธานสภาตำบลโคกเหล็ก

 

นางจิราภรณ์ อุตศาสตร์

ตำแหน่ง เลขานุการสภาตำบลโคกเหล็ก

 

มาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เขต 2

1. นายน้อย เจริญรัมย์ 1. นายเรียน ยายิรัมย์
2. นายสุธินัน จานรัมย์ 2. นายปัญญา เจริญรัมย์
3. นายวินัย การะรัมย์ 3. นายเพื่อน เจริญรัมย์
4. นายสาร โจมรัมย์ 4. นายประทีป ปลื้มกมล
5. นายมน การะรัมย์ 5. นายสุพรรณ อุไรรัมย์

 

 

 


เทศบาลตำบลโคกเหล็กเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek_tb@hotmail.comโทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8034