หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็น 1 ใน  2  เทศบาลตำบลของอำเภอห้วยราช
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552   พื้นที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงชนบท  สายห้วยราช  –  สตึก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

และตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก

มีเนื้อที่ 15,516 ไร่ หรือประมาณ 24.83 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและภูิิมิอากาศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลโคกเหล็กเป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นทรายราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร และใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง และภายในตำบลยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ หนองโคกเหล็ก และลำห้วยราชไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ตุลาคม - เดือนมกราคม


เทศบาลตำบลโคกเหล็กเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek_tb@hotmail.comโทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8034