หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บร.ถ.9-0002 หมู่ที่ 4 บ้านถนน (ถนนสายสตึก-ห้วยราช) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,999,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 609,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านโคกกระเบา - บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 4,974,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/02/2561) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ขอบเขตของงาน pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารประกวดราคา pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน หมู่ที่ 4 ถึง ถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายไปบ้านเกษตรพัฒนา ซอยที่ 1 ถึง ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 345,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด พร้อมชุเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่ง จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 886,000.00 บาท (25/05/2561)(ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (คุณลักษณะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,977,938.93 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,231,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place  Recycling)  บ้านถนน  หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน - ถนนสายห้วยราชสตึก  รหัสสายทาง บรถ.9-0002  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 3,277,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/04/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place  Recycling)  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  รหัสสายทาง บรถ.9-0004  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 2,008,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 586,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองกงปิง บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 161,147 ลูกบาศก์เมตร วงเงินประกวดราคา 8,513,410.31 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(30/04/2563) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.9-0018 สายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ถึง บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองไผ่ วงเงินประกวดราคา 3,582,389.81 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(5/05/2563) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.9-0001 สายบ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ถึง บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 6,000,347.40 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(27/04/2563) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์ ถึงบ้านนางเตือน ฉัตรทัน วงเงินประกวดราคา 596,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(23/11/2563) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบราคา pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,339.65 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(8/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11  เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,695,228.11บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,773,285.23 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(แบ่งงวดงาน pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พ.ศ. 2562 (หนังสือ ปชส.ภาษี แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารแนะนำแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 กการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้าย ประกาศ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(15/02/2562)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถกระเช้า สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงาน(สังกัดกองสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา (9 ม.ค.2563)(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การรายงานผลการเลือกตั้งดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29/12/2563) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(Annual Report)(29/12/2563) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ (13/01/2564) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (13/01/2564) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

......เลือกตั้ง 2564......

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก  รายละเอียดดังต่อไปนี้  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
1. วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. สถานที่รับสมัค สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. จำนวนนายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น จำนวน 1 คน
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็นเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง
7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกาศ)

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกเหล็ก   อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  รายละเอียดดังต่อไปนี้  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
1. วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
4. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น จำนวน 12 คน
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เป็นเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
6.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็กที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  

1) บ้านโดกอรุณ หมู่ที่ 1  2) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  3) บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5  4) บ้านหว้า หมู่ที่ 6  5) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9  6) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 6.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ที่จะมีการเลือกตั้ง  6 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

1) บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3   2) บ้านถนน หมู่ที่ 4  3) บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 4) บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8   5) บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11

 

 

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากเลยกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินค่าปรับไม่ยื่นแบบฯ 200 บาท
ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562
บัดนี้ ใกล้หมดกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จึงแจ้งมายังท่านโปรดดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ในวัน และเวลาราชการ  โทร. 044 110290

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แนบท้ายประกาศหน้าป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27 ธ.ค. 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสี้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ โทร 0 4411 0290 เอกสารแนะนำฯ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง...เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ...ต้องทำอย่างไร? สำหรับปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ต.ค.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 พ.ย.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (31 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (M63100025838)(22 ต.ค.2563)(แบบรายงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13/01/2564) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
10. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
12. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
13. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
14. การรับชำระภาษีป้าย (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
15. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

1. โครงสร้าง (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

2. ข้อมูลผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

3. อำนาจหน้าที่ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

5. ข้อมูลการติดต่อ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

6. กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ (ประกาศหน้าเวปของหน่วยงาน)

 

8. Q&A FACEBOOK เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

9. Social Network www.koklek.go.th ,FACEBOOK เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

10. แผนดำเนินงานประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

16. รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

17. E-Service

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

 

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

33. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี คลิ๊กที่ภาพ

 

ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกเหล็ก คลิ๊กที่ภาพ

 

หมายเหตุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

 

 

 

 
   

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2015@gmail.com โทร. 0 4411 0290, 0 4411 0291

โทรสาร 0 4411 0290 EMS 09 8584 0336