หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

.................................................
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส
และพระบรมฉายาลักษณ์ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อฟังเพลง "ผู้ปิดทองหลังพระ"

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลฯลฯ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
    ***********  


 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระสังสามัคคี สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระสังพัฒนา สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) ((ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกขมิ้น สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเำพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙(ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๕๓...................................................................................................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตราฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔...............................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กำหนดระยะเวลา ยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตตำบลโคกเหล็ก ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ตั้งแต่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
- ภาษีป้าย : ตั้งแต่ว 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
- ภาษีบำรุงท้องที่ : ตั้งแต่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2557
สามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4465 8199

   

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2556@hotmail.com โทร. 0 4465 8198 - 9 โทรสาร 0 4465 8199