หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

วิสัยทัศน์  “โคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา ปวงประชามีสุข

 

 

 

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...”
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อส่งมอบให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครัวเรือนละ 1 ชุด สำหรับไว้เคารพสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ อาคารปราโมทย์ธรรมากรโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จึงขอเรียนเชิญเจ้าบ้านหรือผู้อาศัยที่ได้รับมอบหมาย ครัวเรือนละ 1 ท่าน เข้าร่วมพิธีพระราชทานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดตัวรถ ๖ ล้อ แบบหน้าสั้น เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณราคา 2,489,000.00 บาท (09/12/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองกงปิง บ้านบ้านกระสังพัฒนา , บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 3 , 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 2,035,000.00 บาท (15/02/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รหัสสายทาง บรถ.9-0015 บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 1,181,000.00 บาท (13/03/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 852,000.00 บาท (13/03/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 111 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 550,000.00 บาท (24.05.2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขที่ 122 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 348,000.00 บาท (15/05/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/3 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 สายทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 205,000.00 บาท (15/05/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ ทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 410,800.00 บาท (07/06/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายคันสระน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 226,000.00 บาท (30/06/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหว้า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 54 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 346,000.00 บาท (25/07/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.4032 แยก ทล.2378 สตึก-ห้วยราช หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 110,000.00 บาท (04/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 4  สายบ้านถนน เชื่อม บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 247,000.00 บาท (04/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขที่ 119   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 311,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  สายรอบนอกทิศใต้หมู่บ้าน   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 347,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  สายทิศใต้หมู่บ้าน   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 144,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บร.ถ.9-0002 หมู่ที่ 4 บ้านถนน (ถนนสายสตึก-ห้วยราช) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,999,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 609,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านโคกกระเบา - บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 4,974,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/02/2561) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ขอบเขตของงาน pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารประกวดราคา pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน หมู่ที่ 4 ถึง ถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายไปบ้านเกษตรพัฒนา ซอยที่ 1 ถึง ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 345,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด พร้อมชุเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่ง จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 886,000.00 บาท (25/05/2561)(ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (คุณลักษณะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,977,938.93 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,231,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place  Recycling)  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  รหัสสายทาง บรถ.9-0004  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 2,008,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 586,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือ ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562).....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ..ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน..ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี..ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
โครงสร้างหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ข้อมูลผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การเปิดโอากาสให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่้อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการป้องกันการรับสินบน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบ ผด.2 ผด.5 (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (แผนการจัดหาแสดงเป็น pdf)คลิ๊ก) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาทต่อหน่วย และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯลฯ (ประกาศแแผน 2559 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศแผน 2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศใช้เงินสะสม แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (แผนจ่ายขาดเงินสะสม แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (รายงานผล 2559-2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(รายงานแผน 2559-2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตตำบลโคกเหล็ก ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาล ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ตั้งแต่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ภาษีป้าย : ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่ : ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 *(ให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561-2564)
สามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4463 4984

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานแผน 2559-2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พ.ศ. 2562 (หนังสือ ปชส.ภาษี แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารแนะนำแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
10. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
12. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
13. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
14. การรับชำระภาษีป้าย (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
15. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 กการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้าย ประกาศ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 6 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (10 ต.ค.2560)(แบบรายงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (รายละเอียดแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(15/02/2562)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ก.ย.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ต.ค.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 พ.ย.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (ประกาศไตรมาส 1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศไตรมาส 2แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แนบท้ายประกาศหน้าป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27 ธ.ค. 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถกระเช้า สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงาน(สังกัดกองสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา (9 ม.ค.2563)(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

 

ประกาศเลื่อนเวลาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ จากเดิมลงทะเบียนเวลา 09.00 น. - 10.00 น. เป็นลงทะเบียนเวลา 13.00 น. - 13.30 น. และขายทอดตลาดในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ในพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (31 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)สำหรับเทศบาลตำบลโคกเหล็ก คลิ๊กที่ภาพ

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)สำหรับเทศบาลตำบลโคกเหล็ก คลิ๊กที่ภาพ

หมายเหตุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

 

   

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2015@gmail.com โทร. 0 4463 4984-5 , 0 4465 8198 โทรสาร 0 4463 4984