หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

วิสัยทัศน์  “โคกเหล็กชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา ปวงประชามีสุข

 

 

 

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

อ่านต่อบทความโดย : http://www.thai-aec.com/41#ixzz36qE5Zpbh  

มารู้จักอาเซียน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระสังสามัคคี สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระสังพัฒนา สายกลางหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556) ((ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกขมิ้น สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(03/06/2556)(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7สายจากบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 238 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7สายจากบ้านเลขที่ 154 ถึงบ้านเลขที่ 54 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ถนน คสล.สาย บร.ถ9-0007 จากบ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 15 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2สายจากบ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขที่ 32(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/09/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายรอบนอกทิศใต้หมู่บ้าน จากบ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขที่ 19 โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(19/08/2556) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้านกระสังสามัคคี สายจากู่บ้านเลขที่ 204 ถึงบ้านเลขที่ 1154 โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกขมิ้น สายจากบ้านเลขที่ 50 ไปโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีคเสริมเหล็ก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) ((ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดขยายสระน้ำระบบประปาหมู่บ้านหนองกระนัง บ้านหว้า หมู่ที่ 6 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/03/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินสอบราคา 292,400.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(09/06/2557) (รายละเอียดวัสดุ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 57 ถึงบ้านเลขที่ 16 วงเงินสอบราคา 688,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/07/2557) )(ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระเบา เชื่อมบ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 3,532,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 499,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงินประกวดราคา 362,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/08/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 21 วงเงินสอบราคา 350,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายจากบ้านเลขที่ 41 ถึงบ้านเลขที่ 100 วงเงินสอบราคา 284,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายหน้าศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโคกเหล็ก วงเงินสอบราคา 233,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านหนองหน้า หมู่ที่ 2 จากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 98 วงเงินสอบราคา 182,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 บริเวณทางเข้าสระน้ำหนองมะค่าหน้าศาลตาปู่ วงเงินสอบราคา 135,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/09/2557) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 วงเงินสอบราคา 690,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(14/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 , บ้านหว้า หมู่ที่ 6 วงเงินประกวดราคา 3,647,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(20/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 บ้านถนน หมู่ที่ 4 วงเงินประกวดราคา 2,274,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(20/10/2557) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินสอบราคา 326,800.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(12/11/2557) (รายละเอียด แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนนกระสัง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินสอบราคา 266,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(12/11/2557) (รายละเอียด แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านถนน หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 77 ถึงบ้านเลขที่ 22/2 วงเงินสอบราคา 438,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหว้า หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 70 วงเงินสอบราคา 207,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขที่ 6 วงเงินสอบราคา 166,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านเลขที่ 9 เชื่อมถนนลาดยางสายห้วยราช-สตึก วงเงินสอบราคา 1,303,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ถนนสายคันคลองส่งน้ำบ้านโคกขมิ้นเชื่อมตำบลเมืองไผ่ วงเงินสอบราคา 197,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายเชื่อมสระน้ำหนองตาเตี้ย จากถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก วงเงินสอบราคา 116,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(18/03/2558) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก)

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกระสังพัฒนา เชื่อมบ้านโคกขมิ้น (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 1,105,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4, ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/04/2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายข้างสระน้ำหนองขาม ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 625,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(01/05/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายจากบ้านเลขที่ 29 เชื่อมสระหนองยายยม ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 376,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(01/05/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายทิศตะวันออก จากบ้านเลขที่ 15 ถึงบ้านเลขที่ 98 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 257,900.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(01/05/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 166,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(01/05/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 9 เชื่อมถนนสายห้วยราช-สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 371,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(01/05/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินประกวดราคา 2,404,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(02/07/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5,ปร.6 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินประกวดราคา 2,404,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(02/07/2558 (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ,ปร.6 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 188,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(14/07/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ,ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายประชาอาสา มข 2527 บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 180,000.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(14/07/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินสอบราคา 881,290.00 บาท (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(27/07/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสายโคกกระเบา-กระสัง ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 498,000.00 บาท (16/10/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 สายคันคลองส่งน้ำกระสัง-โคกขมิ้นด้านทิศใต้คลอง ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 135,000.00 บาท (11/11/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ อปพร.ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินงบประมาณราคา 145,000.00 บาท (17/11/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 สายบ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 264 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 436,000.00 บาท (26/11/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณราคา 1,294,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(24/12/2558) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (คุณลักษณะเฉพาะ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 472,000.00 บาท (04/01/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินประกวดราคา 2,353,300.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(14/01/2559 (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ,ปร.6 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านเลขที่ 123 ถึงบ้านเลขที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 401,000.00 บาท (22/01/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 188,000.00 บาท (22/01/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้า หมู่ที่ 6 สายทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 202,000.00 บาท (22/01/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 419,000.00 บาท (16/02/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 , ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 372,000.00 บาท (26/02/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 /1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 /2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ห้องกองคลัง) เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 182,000.00 บาท (23/02/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4.1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4.2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 92 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 465,000.00 บาท (09/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านเลขที่ 195 ถึงบ้านเลขที่ 32 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 288,000.00 บาท (09/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายจากบ้านเลขที่ 66 ถึงบ้านเลขที่ 92 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 351,000.00 บาท (09/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 495,000.00 บาท (14/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 498,000.00 บาท (14/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 397,000.00 บาท (17/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 164,000.00 บาท (17/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 120,000.00 บาท (17/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 343,000.00 บาท (21/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางน้ำเข้าพร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 264,000.00 บาท (21/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำหนองโพธิ์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 330,000.00 บาท (23/03/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขุ่น หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้คกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 975,000.00 บาท (18/04/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศฯ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำหนองตาเตี้ยระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 499,000.00 บาท (31/05/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 123,000.00 บาท (1/06/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 123,000.00 บาท (1/06/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 123,000.00 บาท (21/06/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 123,000.00 บาท (21/06/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 312,000.00 บาท (28/07/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 263,000.00 บาท (28/07/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4.1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4.2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกกระเบา - บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินประกวดราคา 5,817,000.00 บาท(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/10/2559) (ประมาณการ 1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประมาณการ 2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (ประกาศแก้ไขเพิ่มเิตมและเอกสารประมูลจ้าง pdf คลิ๊ก)(ประกาศแก้ไขเพิ่มเิตม2 pdf คลิ๊ก)

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดตัวรถ ๖ ล้อ แบบหน้าสั้น เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณราคา 2,489,000.00 บาท (09/12/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จัดซื้อเต้นท์โค้ง จำนวน 4 หลัง ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 120,000.00 บาท (28/010/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 122,000.00 บาท (28/12/2559) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 499,000.00 บาท (30/01/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4.1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำหนองกระนัง บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 316,000.00 บาท (30/01/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองกงปิง บ้านบ้านกระสังพัฒนา , บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 3 , 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 2,035,000.00 บาท (15/02/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก รหัสสายทาง บรถ.9-0015 บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 1,181,000.00 บาท (13/03/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 852,000.00 บาท (13/03/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สอบราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 111 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 550,000.00 บาท (24.05.2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 สายจากบ้านเลขที่ 86 ถึงบ้านเลขที่ 122 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 348,000.00 บาท (15/05/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/1 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/2 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/3 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4/4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 สายทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 205,000.00 บาท (15/05/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ ทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 410,800.00 บาท (07/06/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาอาสา หมู่ที่ 11 สายคันสระน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 226,000.00 บาท (30/06/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหว้า หมู่ที่ 6 สายจากบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 54 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 346,000.00 บาท (25/07/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.4032 แยก ทล.2378 สตึก-ห้วยราช หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 110,000.00 บาท (04/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน หมู่ที่ 4  สายบ้านถนน เชื่อม บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 247,000.00 บาท (04/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านเลขที่ 31 ถึงบ้านเลขที่ 119   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 311,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  สายรอบนอกทิศใต้หมู่บ้าน   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 347,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  สายทิศใต้หมู่บ้าน   ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณราคา 144,000.00 บาท (16/08/2560) (ตารางแสดงวงเงินแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บร.ถ.9-0002 หมู่ที่ 4 บ้านถนน (ถนนสายสตึก-ห้วยราช) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,999,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 609,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านโคกกระเบา - บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 4,974,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/02/2561) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ขอบเขตของงาน pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารประกวดราคา pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน หมู่ที่ 4 ถึง ถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายไปบ้านเกษตรพัฒนา ซอยที่ 1 ถึง ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 345,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด พร้อมชุเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่ง จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 886,000.00 บาท (25/05/2561)(ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (คุณลักษณะ pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเำพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙(ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๕๓...................................................................................................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................
(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

มาตราฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔...............................................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบ ผด.2 ผด.5 (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (แผนการจัดหาแสดงเป็น pdf)คลิ๊ก) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาทต่อหน่วย และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯลฯ (ประกาศแแผน 2559 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศแผน 2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศใช้เงินสะสม แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (แผนจ่ายขาดเงินสะสม แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (รายงานผล 2559-2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(รายงานแผน 2559-2560 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตตำบลโคกเหล็ก ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาล ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ตั้งแต่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ภาษีป้าย : ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่ : ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 *(ให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561-2564)
สามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4463 4984

 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
10. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
12. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
13. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
14. การรับชำระภาษีป้าย (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
15. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 กการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้าย ประกาศ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 6 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (10 ต.ค.2560)(แบบรายงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (10 ต.ค.2560) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (รายละเอียดแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

   

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2015@gmail.com โทร. 0 4463 4984-5 , 0 4465 8198 โทรสาร 0 4463 4984