หน้าหลัก |ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์ตำบล | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล.

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

 

 

กลุ่มผู้ป่วยโควิด - 19 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

สีเขียว อาการน้อย ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม และ

Hospitel เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
สีเหลือง อาการปานกลาง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง

แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ
สีแดง อาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย

หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม
ทีมา: เพจ ศบค.

ปัจจัย 3 ประการ ปลอดภัยเมื่ออยู่ในพื้นที่การระบาด
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม”นะคะ
ที่มา: กรมควบคุมโรค

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บร.ถ.9-0002 หมู่ที่ 4 บ้านถนน (ถนนสายสตึก-ห้วยราช) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,999,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 609,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/01/2561) (ปร.5 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารสอบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านโคกกระเบา - บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 4,974,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(06/02/2561) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ขอบเขตของงาน pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(เอกสารประกวดราคา pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน หมู่ที่ 4 ถึง ถนนลาดยางสายห้วยราช - สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5 ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 สายไปบ้านเกษตรพัฒนา ซอยที่ 1 ถึง ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 345,000.00 บาท (15/01/2561) (ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.5แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ปร.4 แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด พร้อมชุเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่ง จำนวน 11 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 886,000.00 บาท (25/05/2561)(ขอบเขตของงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ประกาศ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (คุณลักษณะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,977,938.93 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(21/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 1,231,000.00 บาท(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(22/01/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่า Kแสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงิน pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกขี้ตุ่น - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง บรถ. 9-0004 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านตาเมิน หมู่ที่ 10 สายบ้านตาเมิน - ถนนสายห้วยราชสตึก รหัสสายทาง บรถ. 9-0003 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(07/02/2562)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place  Recycling)  บ้านถนน  หมู่ที่ 4 สายบ้านถนน - ถนนสายห้วยราชสตึก  รหัสสายทาง บรถ.9-0002  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 3,277,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/04/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place  Recycling)  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  รหัสสายทาง บรถ.9-0004  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 2,008,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโคกขี้ตุ่น  หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1  ตำบลโคกเหล็ก วงเงินประกวดราคา 586,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(13/12/2562) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองกงปิง บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านกระสังสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 161,147 ลูกบาศก์เมตร วงเงินประกวดราคา 8,513,410.31 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(30/04/2563) (เอกสารสอบ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.9-0018 สายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ถึง บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองไผ่ วงเงินประกวดราคา 3,582,389.81 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(5/05/2563) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.9-0001 สายบ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 ถึง บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินประกวดราคา 6,000,347.40 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(27/04/2563) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบสรุปราคากลาง pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเพือง ยายิรัมย์ ถึงบ้านนางเตือน ฉัตรทัน วงเงินประกวดราคา 596,000.00 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(23/11/2563) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (เอกสารสอบราคา pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,339.65 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(8/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11  เชื่อมบ้านสามแวง ตำบลโคกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,695,228.11บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(10/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,773,285.23 บาท (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(17/02/2564) (ประมาณการ แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ค่าK แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ pdf คลิ๊ก) (แบบ pdf คลิ๊ก)(แบ่งงวดงาน pdf คลิ๊ก) (ประกาศผู้ชนะ pdf คลิ๊ก)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑...(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ............................................(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ......(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ระเบียบเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๔..........(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.....(แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2553 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พ.ศ. 2562 (หนังสือ ปชส.ภาษี แสดงเป็น pdf คลิ๊ก) (เอกสารแนะนำแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 กการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้าย ประกาศ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)(15/02/2562)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา(สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถกระเช้า สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงาน(สังกัดกองสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา (9 ม.ค.2563)(ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การรายงานผลการเลือกตั้งดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29/12/2563) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(Annual Report)(29/12/2563) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ (13/01/2564) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (13/01/2564) (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมคิเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 และกำหนดให้สภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก มาประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครั้งแรก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ONLINE SURVEY (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากเลยกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินค่าปรับไม่ยื่นแบบฯ 200 บาท
ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562
บัดนี้ ใกล้หมดกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จึงแจ้งมายังท่านโปรดดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ กองคลังเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ในวัน และเวลาราชการ  โทร. 044 110290

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แนบท้ายประกาศหน้าป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกเหล็ก) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27 ธ.ค. 2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสี้างในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ โทร 0 4411 0290 เอกสารแนะนำฯ (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง...เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ...ต้องทำอย่างไร? สำหรับปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ต.ค.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 พ.ย.2562) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (31 ม.ค.2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (M63100025838)(22 ต.ค.2563)(แบบรายงานแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13/01/2564) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09/04/2564) (ประกาศแสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
9. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
10. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
12. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
13. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
14. การรับชำระภาษีป้าย (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
15. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)
17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf คลิ๊ก)

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 1 โครงสร้าง
1.1 โครงสร้างองค์กร (แสดงเป็น pdf click)
1.2 โครงสร้างพื้นฐาน (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 คณะผู้บริหาร (แสดงเป็น pdf click)
2.2 โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล (แสดงเป็น pdf click)
2.3 โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แสดงเป็น pdf click)
2.4 โครงสร้างกองช่าง (แสดงเป็น pdf click)
2.5 โครงสร้างกองสวัสดิการและสังคม (แสดงเป็น pdf click)
2.6 โครงสร้างกองคลัง (แสดงเป็น pdf click)
2.7 โครงสร้างกองการศึกษา (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 3  อำนาจหน้าที่

3 อำนาจหน้าที่เทศบาล (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ
5 ข้อมูลติดต่อเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
(แสดงเป็น pdf click)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 กฎหมาย
6.1 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.2 พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.3 พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.4 พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.5 พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.6 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.7 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.8 พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แสดงเป็น pdf click)
6.9 พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (แสดงเป็น pdf click)
6.10 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (แสดงเป็น pdf click)
6.11 พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
6.12 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (แสดงเป็น pdf click)
6.13 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (แสดงเป็น pdf click)
6.14 พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (แสดงเป็น pdf click)

6.15 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (แสดงเป็น pdf click)
6.16 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.17 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แสดงเป็น pdf click)
6.18 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.19 พรบ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (แสดงเป็น pdf click)
6.20 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (แสดงเป็น pdf click)
6.21 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (แสดงเป็น pdf click)
6.22 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แสดงเป็น pdf click)
6.23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (แสดงเป็น pdf click)
6.24 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ 7  ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
ข้อ 8  Q&A
ข้อ 9  Social Network 
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

 

แผนการดำเนินงาน 
ข้อ 10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือนแรก (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(แสดงเป็น pdf click)

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (แสดงเป็น pdf click)

 

การให้บริการ
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
14.1 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (แสดงเป็น pdf click)
14.2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แสดงเป็น pdf click)
14.3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (แสดงเป็น pdf click)
14.4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แสดงเป็น pdf click)
14.5 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (แสดงเป็น pdf click)
14.6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แสดงเป็น pdf click)
14.7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แสดงเป็น pdf click)
14.8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
15.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง ขอบ้านเลขที่ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ (แสดงเป็น pdf click)
15.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง งานป้องกัน ขอใช้น้ำ (แสดงเป็น pdf click)
15.3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง ผู้สูงอายุ และคนพิการ (แสดงเป็น pdf click)
15.4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเรื่อง เสียภาษี ค่าน้ำ ค่าขยะ ขออนุญาตใช้เสียง (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 16 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 17 E-Service  (ระบบออนไลน์กองสวัสดิการ)

17.1 ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

17.2 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ     
17.3 ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
18.2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
19.1 รายงานงบการเงินประจำเดือน ต.ค.63   (แสดงเป็น pdf click)
19.2 รายงานงบการเงินประจำเดือน พ.ย.63 (แสดงเป็น pdf click)
19.3 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธ.ค.63 (แสดงเป็น pdf click)
19.4 รายงานงบการเงินประจำเดือน ม.ค.64 (แสดงเป็น pdf click)
19.5 รายงานงบการเงินประจำเดือน ก.พ.64   (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          

20. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   

หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะ ในเว็บไซต์


ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    

หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์


ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
23.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
23.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (แสดงเป็น pdf click)
24.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (แสดงเป็น pdf click)
24.12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (แสดงเป็น pdf click)

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.1 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 (แสดงเป็น pdf click)
25.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แสดงเป็น pdf click)
25.3 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.1 รายงานการฝึกอบรมโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
26.2 รายงานผลการอบรมหลักสูตร การจัดการระบบสารเพื่อการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
26.3 รายงานผลการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27.1 การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 10 (แสดงเป็น pdf click)

27.2 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง

และพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 (แสดงเป็น pdf click)
27.3 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง

และพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 (แสดงเป็น pdf click)
27.4 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (แสดงเป็น pdf click)
27.5 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 (แสดงเป็น pdf click)
27.6 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แสดงเป็น pdf click)
27.7 มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (แสดงเป็น pdf click)
27.8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (แสดงเป็น pdf click)
27.9 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.1 คู่มือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)
29.2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)
31.2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
31.3 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแจกหน้ากากอนามัยผ้าและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แสดงเป็น pdf click)
33.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน (Covid-19) (แสดงเป็น pdf click)

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.2 ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.3 ประกาศเรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.4 ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.5 ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
34.6 ประกาศเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
35.1 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
35.2 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 (แสดงเป็น pdf click)
35.3 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แสดงเป็น pdf click)

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ข้อ 36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 37 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แสดงเป็น pdf click)

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ 38 การแสดงเจตจำนงความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 40 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 6 เดือนแรก (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 41 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (แสดงเป็น pdf click)

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)
ข้อ 43 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แสดงเป็น pdf click)

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกเหล็กที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี คลิ๊กที่ภาพ

 

ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกเหล็ก คลิ๊กที่ภาพ

 

หมายเหตุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

 

ติดต่อสอบถาม แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

 
   

 

 

เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ถนนห้วยราช-สตึก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

e-mail : koklek2015@gmail.com โทร. 0 4411 0290, 0 4411 0291

โทรสาร 0 4411 0290 EMS 09 8584 0336